Multi-Kulti-Fest ''Jüchen bunt!'' an der Realschule Jüchen am 27. April 2013